Hopp til innhold
logo

Forsyning av legemidler og apotekvarer

Forsyning av legemidler

Planlegging, forberedelse, gjennomføring og evaluering av apotekstyrt legemiddellager, når sykehusapoteket er ansvarlig for bestilling og mottak av legemidler og apotekvarer på enhetens Basisliste.

Hensikt:

Sikre optimal vareflyt for legemidler og apotekvarer og effektiv bruk av personalressurser i sykehusenheten

Finansiering:

Timer/årsverk

Tjenestekoder: B.2, A.2, A.11

Organisere og styre drift og legemiddelforsyning i beredskapssituasjoner. Ulykker, kriser og katastrofer, som utløser beredskapsstatus i HF-et og sammenbrudd av interne strukturer i og for SAV, er aktuelle scenarier. Deltakelse og bistand i beredskapsarbeid på RHF og HF-nivå, f.eks. ved reelle beredskapssituasjoner, revisjon av planer, deltakelse i øvelser, lagerhold av beredskapsvarer mm.

Hensikt:
Sikre leveranse av legemidler til pasientbehandling i beredskapssituasjoner. 

Finansiering:
Følger vareleveranse/timer/årsverk (avhengig av type oppgave)

Tjenestekode: B.4

Levere nytt legemiddel uten markedsføringstillatelse til « Compassionate Use Program»(CUP) i henhold til gjeldende retningslinjer og avtaler. 

Hensikt: Bidra til at legemiddelbehandling kan gjennomføres som planlagt, innen gitte rammer for CUP nasjonalt og regionalt.

Finansiering: Leverandør/timer

Tjenestekode: B.6

  • Generisk bytte ved endring i LIS-avtaler og H-preparatavtaler
  • Bytte av H-reseptlegemidler

(LIS= Legemiddelinnkjøpssamarbeid)

(H-resept = Helseforetaksfinansierte legemidler på resept)

Hensikt: Bidra til at sykehusene får lavest mulige kostnader til legemiddelbehandling, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

Finansiering: Årsverk/basisfinansiering

Forberede og gjennomføre leveranse av legemiddel og tjenester til klinisk utprøving:

- Bestilling og mottak av legemidler til KLUT
- Istandgjøring og utlevering av legemidler
- Håndtering av returlegemidler
- Forsendelse av legemidler til KLUT
- Monitoreringsbesøk/audits

Hensikt: Sikre at avtalte KLUT-leveranser og tjenester utføres i samsvar med innhold i avtale med utprøver og andre rammebetingelser (eks GCP-regelverk mm).

Finansiering: I henhold til avtale om klinisk utprøving

Tjenestekoder: B.7 og B.8

Kontroll, ekspedisjon, dokumentasjon og  klargjøring for forsendelse/overlevering av ordre til kunde
Sikre at lagerhold er i samsvar med aktuelle avtaler og bidra til forebygging av uønskede konsekvenser av mangelsituasjoner


Hensikt: Sikker, sporbar og effektiv ekspedisjon og distribusjon av legemidler og apotekvarer til kunde.

Finansiering: Følger vareleveranse

Oppdatering av innhold i akuttlager/-koffert etter avtale med det enkelte helseforetak.

Hensikt:
Optimalisere vareflyt og ressursutnyttelse for sykehusenhet med akuttlager/-koffert.

Finansiering: Timer

Tjenestekode: B.3

Overvåking av forsyning  og iverksetting av tiltak for å bidra til at nødvendige legemidler til enhver tid er tilgjengelig for sykehusene.

Hensikt: Forebygge og følge opp legemiddelmangel og foreslå/anskaffe alternative legemidler slik at pasientbehandling kan gjennomføres som planlagt.

Finansiering: Følger vareleveranse/årsverk

Tjenestekode: A.8

Oppfølging og tilbakemelding på henvendelser om mangelfull produktkvalitet fra kunde, produsent eller myndigheter.

Hensikt: Sikre at innhold i varelager hos kunde og i sykehusapoteket er av riktig kvalitet og at kunder får refundert/erstattet produkter med ikke-salgbar kvalitet.

Finansiering: Følger vareleveranse

Tjenestekode: A.6 og A.7

Sikre at varer blir sjekket i henhold til forfalskningsdirektivet:
- Sjekke at varen er forseglet
- Sjekke at varen har unik kode (2D-matrix) som inneholder produktkode, serienummer, batchnummer og utløpsdato
- Sjekke status for den aktuelle varen i verifikasjonsdatabasen for å sikre at den ikke er falsk. 

Hensikt: Sikre at kun kvalitetssikrede legemidler blir benyttet i pasientbehandling. 

Finansiering: Følger leveranse hvis varen leveres fra sykehusapoteket. Årsverk/timer hvis varen ikke leveres av sykehusapoteket.


Farmasøytisk kompetanse og/eller forsyning/produksjon av legemidler og apotekvarer utenom sykehusapotekets åpningstider ihht. avtale med det enkelte HF.

Hensikt: Bidra til at pasientbehandling kan gjennomføres som planlagt.

Finansiering: Basisfinansiering + timer

Tjenestekode: D.4

Håndtering og rapportering av søknader om bruk av  legemidler uten MT  i sykehus:
  • Gjennomføre forenklet rutine for søknad for alle legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) som kan notifiseres
  • Formidle fullstendig søknad til SLV for legemidde uten MT som ikke kan notifiseres
  • Ha tilgang til et oppdatert register pr apotek med godkjente søknader om godkjenningsfritak
  • Rapportere om forbruk i samsvar med krav fra SLV
Hensikt: 
Sikre at pasientbehandling med legemiddel uten markedsføringstillatelse kan gjennomføres som planlagt.

Finansiering: 
Følger vareleveranse

Tjenestekode: A.3

Sist oppdatert 04.06.2021
Fann du det du leita etter?