logo Sjukehusapoteka Vest
Illustrasjonsfoto

Forsking

Sjukehusapoteka Vest skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

​​​​​​​​Sjukehusapoteka Vest støttar opp om forskings- og utviklingsaktivitet på ulike område. Føretaket har avtale med forskingsmiljø knytt til utvikling av nye legemiddelformer og innafor pasienttryggleik.

Forskings- og utviklingsarbeid i føretaket vert utført av tilsette, masterstudentar frå farmasøytutdanningane og stipendiatar. Våre prosjekt er utvikla og vert drive i samarbeid med eksterne samarbeidspartar som til dømes universitet og sjukehusforetaka.

For meir informasjon, kontakt Christer Bakke Frantzen, fagdirektør i Sjukehusapoteks Vest: christer.bakke.frantzen@sav.no / 996 42 588.

    Forskning og innovasjon til pasientens beste

    På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet lagar dei fire regionale helseføretaka kvart år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».
    Les meir
    Illustrasjonsfoto
    Sist oppdatert 26.05.2023