logo Sjukehusapoteka Vest
Illustrasjonsfoto

Forsking

Sjukehusapoteka Vest skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

​​​​​​​​Sjukehusapoteka Vest støttar opp om forskings- og utviklingsaktivitet på ulike område. Føretaket har avtale med forskingsmiljø knytt til utvikling av nye legemiddelformer og innafor pasienttryggleik.

Forskings- og utviklingsarbeid i føretaket vert utført av tilsette, masterstudentar frå farmasøytutdanningane og stipendiatar. Våre prosjekt er utvikla og vert drive i samarbeid med eksterne samarbeidspartar som til dømes universitet og sjukehusforetaka.

For meir informasjon, kontakt Christer Bakke Frantzen, fagdirektør i Sjukehusapoteks Vest: christer.bakke.frantzen@sav.no / 996 42 588.

 • Logo
  Sjukehusapoteka tilbyr ny teneste til pasientar som har starta med hjartemedisin

  Medisinstart er ei utvida rettleiing til pasientar som nyleg har starta på legemiddel for hjarte- og karsjukdom. Målet er å medverke til riktig legemiddelbruk, auka tryggleik for pasienten og etterleving av legemiddelbehandlinga. Denne tene...

 • I medisinrom
  Fører til riktigare bruk av antibiotika i sjukehusa

  - Vi ser at innsikt i eigen føreskriving av antibiotika fører til riktigare bruk, seier Jannicke Slettli Wathne. Saman med legar og andre farmasøytar i Vest har ho forska på korleis antibiotika blir føreskrive i sjukehus. I haust blei den f...

 • Noen få kvinner på sykehus
  Forsking, utvikling og innovasjon for å møte framtida

  Spesialisthelsetenesta sine behov for kontinuerlig kvalitetsforbetring og betra ressursutnytting peikar ut retning for ny fagplan for forskings-, utviklings og innovasjonsarbeidet i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Føretaket skal vektlegge medve...

 • Et par kvinner smiler
  Lavkostnadstiltak sikrer rett behandling for osteoporosepasienter

  Norge er på verdenstoppen i osteoporoserelaterte brudd. Halvparten av alle kvinner og en av fire menn vil få et lavenergibrudd etter fylte 50 år. Resultatene av kvalitetssikringsprosjektet viser at forebyggende tiltak og informasjon til pas...

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet lagar dei fire regionale helseføretaka kvart år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».
Les meir
Illustrasjonsfoto
Sist oppdatert 26.05.2023