logo Sjukehusapoteka Vest

Vi er gode på service

I august 2016 gjennomførde Sjukehusapoteka Vest ei brukarundersøking i alle sjukehusapoteka sine. 99 prosent av dei som deltok i undersøkinga svarte at servicen dei fekk var svært bra eller bra då dei besøkte sjukehusapoteket sitt.

Publisert 03.10.2016
En mann med briller

​Høgt servicenivå

Brukarundersøkinga viser at fleirtalet av dei som besøkte apoteka er svært fornøgde med servicen dei fekk.
- Vi er veldig glade for at dei aller fleste kundane er godt fornøgt med servicenivået på sjukehusapoteka våre. Berre ein prosent svarer at dei ikkje er fornøgde. Det viser at vi gjer mykje riktig, og det er takket vera dei dyktige medarbeidarane våre, seier konst. adm.dir Ola Rye.
- Målet er at dei som bruker oss får den hjelpa dei treng og har ein god oppleving når dei besøkjer oss, seier han.

Sjøkart

 

Fire prosent seier at dei ikkje fekk det dei kom for, og om lag ni av ti seier dei fekk gode råd og rettleiing.
Rye set pris på at kundane har peikt på område for forbetring, slik at føretaket har noko konkret å jobba med. Han er godt fornøgt med at det er få respondentar som peikar på «kunnskapsnivå» og «råd og rettleiing» som område for forbetring.
- Det er ein indikator på at føretaket har høg fagleg kompetanse, seier han.
Resultata vil bli presenterte for dei ulike brukarutvala til sjukehusa i regionen slik at ein sikrar god dialog med kunden om vidareutvikling.

Resept kan klargjerast på førehand - gir lågare ventetid

Av dei 740 respondentane var det ca. ein fjerdedel som peikte på at ventetida som eitt av områda som kan bli betre.
- Her har vi ein viktig jobb å gjera, seier Rye.

I vår lanserte Sjukehusapoteka Vest ei bestillingsløysing der brukarar kan førehandsbestilla klargjering av reseptmedisin. Innan ein time vil da resepten ligge klar. Dette reduserer ventetida vesentleg. Over halvparten av kundane svarer at dei ikkje kjenner til denne tenesta.
- Det blir viktig at vi klarer å informera godt om denne tenesta, slik at tilsette på sjukehuset, pasientar, pårørande og andre kundar kan velja å nytta den. Klargjering av reseptar og andre apotekvarer kan trygt bestillast på våre nettsider slik at dei ligg klar når brukaren kjem til apoteket, fortel Rye.

Diagram, liggende stolpediagram

 

Meir synleg i sjukehuset

Dei fleste brukarane finn fram til apoteka til Sjukehusapoteka Vest. Samtidig signaliserte ein del brukarar at apoteka kunne bli meir synlege, blant anna gjennom skilting.
- Det er viktig at det er lett å finna sjukehusapoteka våre. I desse dagane fornyar vi apoteket både i Bergen og Stavanger. Ei målsetjing er at desse skal bli enda meir synleg frå utsida og samtidig oversiktlege på innsida, seier Rye.

Sjå óg:

Gjer det enkelt for pasientane å få medisinen sin

Bestill klargjering av medisin

Større vareutval og lengre opningstid

Omlag ein fjerdedel av brukarane av sjukehusapoteka kunne tenkja seg eit enda større utval av varer i sjølvvalet.
- Det blir viktig for oss å kunne tilby eit fullgodt utval av varer som ikkje er reseptfeste til brukarane våre. Vi har i dag eit stort utval, men kan nok bli enda betre på nokre varegrupper. Vi vil gå igjennom varegruppene og sjå på kva område me bør styrkja vareutvalet, seier Rye.

Samtidig er han seg fornøgd med at så mange seier seg fornøgd med at dei fekk det dei kom for.

Av alle respondentane var det omlag ein fjerdedel som svarte at sjukehusapoteka kunne bli betre på opningstider.
- Dette er noko som vi har kontinuerleg fokus på. Seinast i fjor utvida vi opningstidene våre for å vera meir tilgjengeleg for brukarane våre. Signala frå denne brukarundersøkinga er at vi kanskje bør vurdera dette igjen, seier Rye.

Om brukarundersøkinga

Brukarundersøkinga blei gjennomførd i veke 34 og det var totalt 740 som svarte. Omlag ein tredjedel av respondentane svarte at dei var tilsette på sjukehuset, mens to tredjedelar var pasientar, pårørande eller andre kundar. Brukarundersøkinga innehalde ti spørsmål og dei fleste brukte nær to minutt på å svara.
- Me var litt redde for at ti spørsmål ville vera for mykje, men det ser ut til at dei aller fleste synest dette gjekk greitt. Det var få deltakarar som avslutta spørjeundersøkinga før dei hadde svart på alle spørsmåla, seier Rye.

Fekk Twist i premie

Apotekteknikar Ilse-Marie Owusu hos Sjukehusapoteket i Bergen var ein av dei som «verva» brukarar til å svara på undersøkinga.
- For at flest mogeleg skulle delta i brukarundersøkinga så fylgde eg dei bort til iPaden og viste dei korleis dei skulle svara. Dersom dei lurte på noko, så fekk dei hjelp der og då, fortel Owusu.
- Ein av brukarane lurte på kvar premien hans var etter at han hadde svart på spørsmåla, så då sprang vi på butikken og kjøpte Twist som vi kunne dela ut som ei påskjønning. Då blei han veldig fornøgd, fortel Owusu med eit smil.

En mann som står i gangen
 

Dei aller fleste synest at det fungerte fint å bruka ein iPad til å svara på spørsmåla.
- Bortsett frå at det nokre gonger blei trykket feil på iPaden slik at applikasjonen med spørjeundersøkinga blei lukka, så gjekk det stort sett greitt. Når det skjedde, så fekk dei gjerne ein Twist ekstra, seier ho lattermildt.

Sjukehusapoteka Vest ynskjer å takke alle dei som tok seg tid til å svara på spørjeundersøkinga.

Alle resultata frå brukerundersøkinga (styresak).