logo Sjukehusapoteka Vest

Utenlandske tilsette

Ved tilsetting blir det stilt dei same krava til utanlandske borgarar som norske.

 • Du må kunne kommunisere på norsk - både skriftleg og munnleg.
 • Du må kunne vise fram gyldig opphalds- og arbeidsløyve
 • Du må framvise autorisasjon der det er eit krav.
 • Du må framvise Politiattest til stillingar der dette er eit krav​, (gjeld Sjukehusapotekar)
 • Du må framvise Rett dokumentasjon på vaksinasjon

Hovudreglar opphaldsløyve for arbeid:

 • EØS-borgarar (EU og EFTA) kan registrere seg i Noreg i staden for å søke opphaldsløyve for arbeid. EØS-borgarar skal registrere seg viss dei skal opphalde seg og arbeide i Noreg i over tre månader. Det er politiet som administrerer denne ordninga.
 • Nordiske borgarar har opphaldsløyve for arbeid i Noreg.
 • Statsborgarar utanfor EØS må som hovudregel søke opphaldsløyve.
 • Har du mellombels opphaldsløyve for arbeid må du opplyse om dette til arbeidsgivaren din. Løyve må fornyast seinast ein månad før det går ut.
 • Skjema for registrering og søknad om opphaldsløyve for arbeid i Noreg finn du på UDI sine nettsider.
 • Opplysingar om skattekort og ID-kontroll, krav til dokumentasjon og søknadsskjema finn du på Skatteetaten sine nettsider eller nettsidene til Ny i Norge.
 • I samband med søknad om skattekort og ID-kontroll får du tildelt norsk fødselsnummer/ID-nummer. Opplysningar om dette får du via Skatteetaten eller Ny i Norge sine nettsider.
 • For å opne bankkonto for utbetaling av lønn i Noreg må du ha norsk personnummer.
   
Sist oppdatert 08.12.2016