logo Sjukehusapoteka Vest

Mediakontakt

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.

Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

Lene Svanberg Jakobsen 
Konstituert administrande direktør     
Mob: 988 45 265

Bernt Flekke
Kommunikasjons- og marknadsdirektør
Telefon: 975 49 831

Sist oppdatert 17.10.2017