logo Sjukehusapoteka Vest

Klima og miljø

Vi skal redusere CO2-utslepp med 40 prosent innan 2030.

To sykepleiere går i en gang. Smiler. Foto.

Mål

Redusere CO2-utslepp med 40 prosent innan 2030.

Delmål

 1. Redusere helsetenesteassosierte infeksjonar
 2. Redusere energiforbruk med 20 prosent innan 2030 og auke delen gjenvinningskraft
 3. Minimum 20 prosent av dei polikliniske konsultasjonar skal vere over video og telefon
 4. Matavfall skal reduserast med 50 prosent innan 2030
 5. Produkt utan (utslepp av) helse - og miljøskadelege stoff skal vere 75 prosent innan 2030
 6. Fossilfrie sjukehus og redusert reiseverksemd for tilsette innan 2030
 7. Miljømedvitne tilsette i alle einingar

 

 

FN har slått fast at klimaendringane er ein trussel for menneskeheita, men endringane er også, ifølge Verdens Helseorganisasjon, den største helsetrusselen vi står overfor.

Spesialisthelsetenesta er ein stor samfunnsaktør med eit stort samfunnsansvar. 

Med 150 000 tilsette frå Hammerfest til Kristiansand og omlag 2,2 millionar pasientar innom årleg, set norske sjukehus eit solid avtrykk. Potensialet for å kutte utslepp er stort. Men for å utnytte det potensialet er omstilling naudsynt.

Difor har ei samla spesialisthelseteneste i Noreg vedteke eit felles rammeverk og mål for å redusere CO2-utsleppet vårt​. Hovudmålet vårt er å redusere CO2-utsleppet med 40 prosent innan 2030. Det langsiktige målet er å ha ei klimanøytral verksemd innan 2045.​​

Helse Vest RHF skal vere miljøleiande i rolla som eigar av helseføretak.

Ved å ha miljøbevisste medarbeidarar skal vi​​ gå føre som eit godt døme for å redusere negativ miljøpåverknad frå oppgåvene vi gjer.

Det skal vere merksemd i heile organisasjonen på kontinuerlig forbetring i miljøarbeid innanfor alle aktivitetar som vi utfører og initierer som eigar av helseføretak.

Vi skal gjennom vår rolle ha fokusere på at miljøomsyn blir ivaretekne i alle prosjekt som blir utvikla og sett i gang i helseregionen.

Den regionale miljøfaggruppa har som formål å bidra til effektivt arbeid gjennom erfaringsutveksling og deling av prosedyrar og dokumentasjon knytt til miljøsertifisering og andre aktivitetar.

Vert publisert på vår felles interregionale nettside Grønt Sykehus.​

Kjenner du nokon som har stimulert til nytenking og innsats i miljøarbeidet ved ditt helseføretak, eller som med sin miljøinnsats framstår som eit godt eksempel for andre? Formålet med prisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetenesta. Miljøprisen er ein heiderspris og ei påskjøning for ekstraordinær innsats utover det som er vanleg i jobbsamanhang.

Alle medarbeidarar i helseføretaka kan nominere kandidatar.

Samarbeidsutvalet skal sikre eit samordna og heilskapeleg samarbeid mellom helseregionane innanfor klima og miljø i spesialisthelsetenesta.

Samarbeidsutvalet skal vere ein arena for samarbeid og utveksling av erfaringer i miljø- og klimaarbeidet som kan ha betydning ut over den enkelte region.

Samarbeidsutvalet skal sikre at arbeidet i regionene samsvarer med krav frå HOD og bidreg til å nå dei nasjonale miljø- og klimamåla.​

   

   

  Presentasjonar og lenkjer
  frå Klima- og miljøkonferansen 2023​

   

   ​​

    

   Foto/grafikk av plast i havet, formet som en fisk.

    

   Sist oppdatert 03.07.2023