logo Sjukehusapoteka Vest

Overordna føringar for strategien

Her skal Bernt skrive en ingress. 

En person som står foran et hvitt bord med en datamaskin og en vifte

Helse Vest RHF vedtok i 2017 strategien Helse2035 med tilhøyrande tiltaksplan. Denne er også lagt til grunn i arbeidet med utviklingsplanen. ​


I Helse2035 er det fire område som føretaka i Helse Vest skal vidareutvikle:


 • ​Pasienten si helseteneste: Kvalitet og pasientryggleik, kommunikasjon og prioritering, samansette lidingar og standardiserte pasientforløp

 • Eitt helsevesen: Eit heilskapleg helsevesen, sjukehus i team og strategisk samspel med dei private

 • Utvikling av helsetenestene: Auka verdiskaping, spesialisthelsetenester utanfor sjukehus, forsking, innovasjon og teknologi

 • Medarbeidaren, leiing og organisasjon: Forbetringskompetanse 

Det årlege oppdragsdoku​mentet frå Helse Vest inngår i planhierarkiet og detaljerer oppgåvene til sjukehuset komande år.


​Gjeldande Nasjonal helse- og sjukehusplan har følgjande mål:


 • ​Pasientane er aktive deltakarar

 • Heilskaplege og samanhengande tenester

 • Sårbare pasientar blir møtt med team

 • Ein samanhengande akuttmedisinsk kjede

 • Spesialisthelsetenester i heimen

 • Bruk av helsedata til det beste for fellesskapet

 • Livslang læring

 • Leiing bidrar til endring

 • Vi lærer av kvarandre​
Sjukehusapoteka Vest i 2027 | Måla våre

  Sist oppdatert 21.02.2023