logo Sjukehusapoteka Vest

Overordna føringar for strategien

​Her komm​er det meir informasjon etter kvart. 

En person som står foran et hvitt bord med en datamaskin og en vifte

Helse Vest RHF vedtok i 2017 strategien Helse2035 med tilhøyrande tiltaksplan. Denne er også lagt til grunn i arbeidet med utviklingsplanen. ​


I Helse2035 er det fire område som føretaka i Helse Vest skal vidareutvikle:


 • ​Pasienten si helseteneste: Kvalitet og pasientryggleik, kommunikasjon og prioritering, samansette lidingar og standardiserte pasientforløp

 • Eitt helsevesen: Eit heilskapleg helsevesen, sjukehus i team og strategisk samspel med dei private

 • Utvikling av helsetenestene: Auka verdiskaping, spesialisthelsetenester utanfor sjukehus, forsking, innovasjon og teknologi

 • Medarbeidaren, leiing og organisasjon: Forbetringskompetanse 

Det årlege oppdragsdoku​mentet frå Helse Vest inngår i planhierarkiet og detaljerer oppgåvene til sjukehuset komande år.


​Gjeldande Nasjonal helse- og sjukehusplan har følgjande mål:


 • ​Pasientane er aktive deltakarar

 • Heilskaplege og samanhengande tenester

 • Sårbare pasientar blir møtt med team

 • Ein samanhengande akuttmedisinsk kjede

 • Spesialisthelsetenester i heimen

 • Bruk av helsedata til det beste for fellesskapet

 • Livslang læring

 • Leiing bidrar til endring

 • Vi lærer av kvarandre​
Sjukehusapoteka Vest i 2027 | Måla våre

  Sist oppdatert 17.06.2024