logo Sjukehusapoteka Vest

Sikker og framtidsretta legemiddelforsyning

En mann som ser på et nettbrett

Dei siste åra har vist at det er behov for å tenkje nytt rundt legemiddel-beredskap nasjonalt, regionalt og lokalt. Endringar i geopolitikk, pandemi og andre forstyrringar i forsyningskjeda for legemiddel har eksponert sårbarheiter som både aukar risiko for svikt i pasientbehandlinga og gjev meirarbeid for sjukehusapotek.  

 I tillegg til legemiddelberedskap handlar sikker og framtidsretta legemiddelforsyning og om å forståhelseføretaka sine behov, bygge gode system for anskaffing, innkjøp og lagerstyring. Utover dette vil arbeid med leveranse og vidareutvikling av eindoseforsyning, automatisering av arbeidsoperasjonar og tilpassing av produksjonsportefølje til dømes for auka bruk av heimebehandling vere viktig for å sikre måloppnåing i perioden.  ​


Sjukehusapoteka Vest i 2027 | Måla våre

    Sist oppdatert 17.06.2024