logo Sjukehusapoteka Vest

Vernetenesta

Verneomboda i Sjukehusapoteka Vest

Hovudverneombod

Linda Baug Tjore
E-post: linda.irene.baug.tjore@sav.no

Verneombod Sjukehusapoteket i Bergen

Nina Hausvik Haakonsen
E-post: nina.hausvik.haakonsen@sav.no

Verneombod Sjukehusapoteket i Førde

Henriette Einevoll
E-post: solveig.henriette.einevoll@sav.no

Verneombod Sjukehusapoteket i Haugesund

Eli Marie Kallevik Vatland
E-post: eli.marie.kallevik.vatland@sav.no

Verneombod Sjukehusapoteket i Stavanger

Hans Rikard Bratteli Vagle
E-post: hans.rikard.bratteli.vagle@sav.no

Verneombod i føretaksadministrasjonen

Solfrid Larssen 

E-post: solfrid.larssen@sav.no​​

Vi har klart definerte verneområde med eit verneombod på kvart apotek som geografisk ligg i Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger. Vi har også eit verneombod i føretaksadministrasjonen, som ligg i Bergen. 

Vernetenesta i Sjukehusapoteka Vest har eit føretakshovudverneombod som er kjøpt fri i 20 prosent stilling. Føretakshovudverneombodet har ansvaret for å samordne verksemda til verneomboda. 

Oppgåvene for verneomboda er omtalte i Arbeidsmiljølova med forskrifter som høyrer til. Oppgåvene er også omtalte i HMS-handboka i føretaket. 

Føretaket er i konstant endring og utvikling, og verneomboda må vere i stand til å møte dei utfordringane som kjem. I samarbeid med dei andre føretaka i Helse Vest, har verneomboda derfor utarbeidd ein eigen strategi med klarer verdiar og mål. Strategiane gjer det synleg korleis vi ønsker å utvikle vervet, slik at vi best mogleg kan representere d​ei som har valt oss. 

Vernetenesta skal heile tida bidra til eit best mogleg arbeidsmiljø i Sjukehusapoteka Vest.

 

Strategi for verneombudene i Helse Vest

Sist oppdatert 23.04.2024