logo Sjukehusapoteka Vest

Hjelpemidlar og medisinsk utstyr

Ved sjukehusapoteka våre får du kjøpt utstyr og hjelpemiddel som hjelper til at du får så god nytte av behandlinga di som mogeleg. Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med sjukehusapoteket ditt!

 • En person som holder en kniv
  Røykeslutt

  Røyk inneheld fleire typar giftstoff som har ein negativ effekt på helsa. Tjære og andre kjemikaliar forårsakar skadar på lungene og vil gjere det vanskelegare å puste.

 • Diagram
  Kateter

  Kateter blir brukt der urinblæra ikkje klarer å tømma seg eller berre blir tømd delvis. Det finst mange typar kateter tilpassa ulike behov.

 • En gruppe produkter
  Inkontinens

  Inkontinens er lekkasje av urin eller avføring grunna manglande kontroll over blære eller tarm. Det kan ramma alle, av ulike årsaker.

Sist oppdatert 06.02.2024