logo Sjukehusapoteka Vest

Sjukehus­apoteka Vest Meir enn eit vanleg apotek

Vi kan legemiddel! Vår kompetanse og nærleik til sjukehusa gjer at du får effektiv og tilpassa hjelp og oppfølging.

Torgunn ser gjennom noen dokumenter

Aktuelt

 • A few women in white lab coats
  21. February 2024
  Skreddersyr legemiddellister

  Haraldsplass tester no ut eit nytt tilbod til pasientar med mistenkte legemiddelrelaterte problem. Fastlegar kan no vise pasientar vidare til ei tverrfagleg vurdering ved legemiddelpoliklinikken (geriatrisk poliklinikk).

 • A man wearing a white shirt and glasses
  20. February 2024
  Linda er framsidepiken for diabetes

  Apotekteknikar Linda Terwindt ved Sjukehusapoteket i Bergen har diabetes type 1 og deler velvillig sine erfaringar med både kundar og andre. I november hamna ho på framsida til Farmasiliv.

 • A man smiling for the camera
  20. February 2024
  Millionar spart på legemiddelavtalar gir behandling til fleire pasientar

  Gode innkjøpsavtalar for legemiddel i Helse Vest gjer det mogleg å behandle fleire pasientar for same pengepotten.

Legemiddel-beredskapslageret

Regjeringa vedtok 2020 å lagre kritisk viktige legemiddel i Noreg. Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og komme pasientar til gode ved ein eventuell krisesituasjon. Sjukehusapoteka Vest har fått ansvaret for å leie dette arbeidet.
Klikk her for å lese meir om korleis vi jobbar.
Sprøyte som gjør opptrekk av medisiner fra glass

Vil tilby legemiddelrådgiving ved hjelp av videosamtaler

Når pasientane hentar hjartemedisinen sin for fyrste gong, får dei tilbod om rådgjevingstenesta Medisinstart. I Haugesund og Stavanger kan dei no velje å gjere desse samtalane ved å nytta ein eiga videoløysing.
Les meir
Kvinne som sitter i et videomøte med farmasøyter

Råd om medisinbruk

 • Forsking, utvikling og innovasjon for å møte framtida

  Spesialisthelsetenesta sine behov for kontinuerlig kvalitetsforbetring og betra ressursutnytting peikar ut retning for ny fagplan for forskings-, utviklings og innovasjonsarbeidet i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Føretaket skal vektlegge medve...

 • Farmasøytiske tenester i Sjukehusapoteka Vest

  Sjukehusapoteka Vest har farmasøytar som arbeider tett med legar og sjukepleierar i sjukehusa for at pasientane skal få god og trygg legemiddelbehandling. Sjå utdrag frå farmasøyt Randi sin kvardag på Nordfjord sjukehus!

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

Er du i risikogruppa for influensa? Ta drop-in vaksine på sjukehusapoteket

Hausten er her og influensasesongen nærmar seg. No kan alle som er i risikogruppa få sett vaksine mot influensa på sjukehusapoteket - utan resept frå legen.
Les meir
Bilde av mann med skog i bakgrunnen

Dronetransport i helsesektoren

Bruk av droneteknologi er aukande innafor fleire sektorar. Sjukehusapoteka Vest har vore deltakar i eit regionalt innovasjonsprosjekt leia av Helse Førde, for å sjå på om dronar kan nyttast til transport av blant anna akuttmedisinsk utstyr, blodprøver og legemiddel.
Sjå filmen
Drone som flyr over tåken i den dal på Vestlandet.

Visste du at vi leverer alle medisinar til pasientane på sjukehuset?

Sjukehusapoteka Vest skal sikre forsyningen av legemidler til sykehus og pasienter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Hos Sjukehusapoteket i Haugesund kan du se hvordan - Fra apotek til pasient.
Sjå video
Plukkrobot som plukker medisiner