logo Sjukehusapoteka Vest

Kompetanse

Sjukehusapoteka Vest har vi farmasifagleg kompetanse som hjelper oss på veg til å nå målet om at legemiddel skal brukast rett. I legemiddelmeldinga frå 2016 blei farmasøytane si rolle i å hjelpe til med rett bruk av legemiddel trekt fram. Farmasøytane sin kompetanse er eit viktig bidrag i arbeidet med å minske talet på feil i behandling med legemiddel.

Dagleg leiar i apoteket. Apotekaren må ha mastegrad i farmasi, ei femårig universitetsutdanning, og 2. års praksis frå apotek.

Autorisert helsepersonell.

Har mastergrad i farmasi. Provisorfarmasøyten har ekspedisjonsrett, dvs. har sjølvstendig rett til å ekspedere legemiddel etter resept og rekvisisjon.

Autorisert helsepersonell.

Har bachelorgrad i farmasi, dvs. treårig høgskoleutdanning. Også reseptarfarmasøyten har ekspedisjonsrett.

Autorisert helsepersonell.

Har ikkje ekspedisjonsrett, men har likevel viktige oppgåver i samanheng med service- og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid. Apotekteknikarutdanninga er ei utdanning i vidaregåande skole innanfor studieretning for helse- og sosialfag.

Autorisert helsepersonell.

Det er krav til erfaring frå sjukehusfarmasi før ein begynner opplæring i metode og det er opplæringsprogram i metodikk for dei ulike oppgåvene innan tenesteleveransen klinisk farmasi. Nokre kliniske farmasøytar har formell etterutdanning, for eksempel erfaringsbasert Master i klinisk farmasi.

Autorisert helsepersonell.

Erfaring frå lækjemiddelproduksjon. Autorisert helsepersonell.


Vurderer du ein karriere innanfor farmasi?

Sist oppdatert 03.10.2016