logo

Kvalitet og miljø

  • Målretta arbeid med å redusere miljøavtrykk i Sjukehusapoteka Vest

    Vi har eit felles ansvar for å sikre berekraftig ressursbruk. For å bidra til auka merksemd på ytre miljø og for å sikre kontinuerleg forbetring er det implementert eit leiingssystem for miljø i Sjukehusapoteka Vest basert på den internasjo...

  • Helse , miljø og tryggleik (HMT)

    SAV ønskjer eit godt arbeidsmiljø, der du som motivert tilsett kan bruke ressursane dine fullt ut.

  • Miljøpolitikk i SAV

    SAV skal vere ein miljøbevisst organisasjon. Miljøpolitikken i SAV skal bidra til å sikre at drifta av sjukehusapoteka gjev minst mogleg uønska effektar på miljøet.

Samfunnsansvar i spesialisthelsetenesta

Utslipp og forureining i forbindelse med produksjon av legemiddel er eit problem i fleire produksjonsland. Miljøkriterier og ansvarlege anskaffingar er viktige tiltak som kan bidra til lågare utslipp og mindre forureining innan legemiddelområdet. Klimaendringar kan få store globale konsekvensar. I spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar kan du lese om spesialisthelsetenesta sitt arbeid, innan områda klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakarrettigheter, samt antikorrupsjon.
Les meir
Rapport samfunnsansvar
Sist oppdatert 08.06.2022