logo Sjukehusapoteka Vest
En gruppe kirurger som arbeider i et rom

Fag og forsking

Farmasøytiske tenester frå oss skal bidra til at pasientane får best mogleg nytte av legemiddelbehandlinga og at forsyning av legemiddel i sjukehusa er trygg og effektiv.

Les meir om våre tenester

Tenestekatalog

Vi skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

Les meir om forsking i Sjukehusapoteka Vest

I Sjukehusapoteka Vest handlar samhandling om å sikre god informasjonsoverføring med omsyn til pasienten sin legemiddelbruk og sikre forsyning av legemiddel ved skifte av omsorgsnivå.

Les meir om samhandling

Våre forretningsområder

    Nasjonalt beredskapslager for legemiddel

    Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av lagring av kritisk viktige legemiddel i Norge. Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og kome pasientar med behov for medisinsk behandling til gode om det oppstår mangel på legemiddel. Sjukehusapoteka Vest skal leie arbeidet med å få nivå 2 av lagringa på plass.
    Les meir
    Illustratsjonsfoto (SAV.no)
    Sist oppdatert 04.06.2021