logo Sjukehusapoteka Vest

Rapport for samfunnsansvar

Spesialisthelsetenesta skal vere leiande i arbeidet med miljø og berekraft, og fremje god helse gjennom miljøvennlig drift. Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest lager kvart år ein rapport som oppsummerer arbeidet med samfunnsansvaret, med døme på godt miljøarbeid i sjukehusa.

Sist oppdatert 14.02.2024