logo Sjukehusapoteka Vest

Delta i pasientforløp

Delta i pasientforløp
 

Delta i sykehusenhetens antibiotikateam og følge opp antibiotikabruk hos inneliggende pasienter

Hensikt: 
Bidra til rasjonell antibiotikabruk i sykehuset

Finansiering: 
Årsverk

Levere nytt legemiddel uten markedsføringstillatelse til «Compassionate Use Named Patient» (CUP-NP).

Hensikt: 
Bidra til at legemiddelbehandling kan gjennomføres som planlagt, innen gitte rammer for CUP-NP nasjonalt og regionalt.

Finansiering: 
Timer/årsverk

I publikumsavdelingene kan pasienter med astma/KOLS (eller pårørende) få inhalasjonsveiledning av farmasøyt hvor inhalasjonsteknikk gjennomgås.
Pasienten kan selv be om tjenesten. I tillegg kan lege eller farmasøyt foreslå tjenesten for pasienten. 
I sykehus kan inhalasjonsveiledning utføres av farmasøyt tilknyttet aktuell enhet. 

Hensikt:
Skal sikre at inhalasjonsmedisinene får tiltenkt effekt hos pasienten.

Finansiering:
HELFO (i publikumsavdeling)
Årsverk (i sykehus)

Pasient bestiller og betaler legemidler på nett og henter deretter ferdig klargjort medisin i apoteket.

Hensikt:

Forenkle bestillling av reseptmedisin og gjøre besøket i apoteket enda mer effektivt

Finansiering:

Følger vareleveranse

Følge opp pasient etter utreise (eks endringer/symptomer/praktisk håndtering osv)
Følge opp hjemmepasient som sykehuset har ansvar for med leveranse av legemidler og apotekvarer.

Hensikt:
Sikre at planlagt behandling  kan videreføres utenfor sykehuset på en trygg og kostnadseffektiv måte. 

Finansiering:
Følger vareleveranse (fra apotek)
Årsverk (i sykehus)

Forenklet legemiddelgjennomgang med fokus på risikolegemidler, interaksjoner, åpenbare feildoseringer mm etter avtalte med den enkelte enhet. Eksempler kan være å scanne kurver for legemidler som gir fallrisiko ved en ortopedisk enhet eller gjennomgang av kurver før diskusjon i previsitt ved en sykehuspost.

Hensikt:
Bidra til sikker legemiddelbehandling hos den enkelte pasient 

Finansiering:

Årsverk

Ekspedisjon og forsendelse av LAR legemiddel til utleveringssted, i samsvar med resepter til den enkelte pasient og avtale med helseforetak.

Hensikt:
Sikker , sporbar og effektiv ekspedering og distribusjon av  LAR legemidler til utleveringssted avtalt med helseforetakene

Finansiering:

Årsverk/timer

Tverrfaglig, strukturert og systematisk gjennomgang av pasientens legemiddelbruk:
a) Avgrenset gjennomgang for en aktuell problemstilling (eks interaksjoner/bruk i sonde, etterlevelse)
b) Kurvegjennomgang (se egen beskrivelse)
c) Klinisk gjennomgang av samlet legemiddelbruk

Hensikt:
Identifisere legemiddelrelaterte problemer (LRP) og forebygge unngåelige legemiddelskader. Sikre at pasienten har en mest mulig hensiktsmessig behandling. Kan f.eks utføres som del av poliklinisk behandling eller inngå i tverrfaglig utredning/vurdering av kjent eller ukjent tilstand.

Finansiering:

Årsverk/timer/ISF

Tjenestekode: C.2

Innhente oversikt over pasientens reelle legemiddelbruk ved skifte av omsorgsnivå:

  • Samstemming i forkant av innleggelse (prepoliklinikk)
  • Samstemming ved innleggelse (akuttmottak/post)

Hensikt:
Sikre tilgang til oppdatert og kvalitetssikret oversikt over aktuell legemiddelbruk gjennom pasientforløpet og et godt grunnlag for beslutninger om videre behandling. 

Finansiering:
Årsverk/timer
ISF-finansiering (prepoliklinikk)

Tjenestekode: C.1

Strukturert samtale med pasient om legemiddelbruk og -håndtering, basert på tilgang til kliniske data, inkludert oversikt over legemiddelbruk.

Hensikt: 

Gi pasienten større innsikt i og forståelse for egen legemiddelbruk med mål om bedre etterlevelse og færre unngåelige legemiddelskader.

Finansiering: 

Årsverk

Tjenestekode: C.3

Utvidet rådgivning ved oppstart av nye legemidler (Medisinstart). Samtalene gjenomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart med ny medisin. Kan gjennomføres fysisk, over telefon eller via video. Tilgjengelig for pasienter som nylig har startet med medisiner mot:
- Hjerte- og karsykdom
- Diabetes (kommer i 2021)

Hensikt:
Sikre at pasienten får nødvendig kunnskap og trygghet ved oppstart av sine nye legemidler. 

Finansiering: 
HELFO

Planlegging, utarbeiding og gjennomføring av legemiddelrelatert undervisning for enkeltpasienter eller grupper av pasienter som del av et pasientforløp (eks pasientskole/ved utreise).

Hensikt:
Bidra til at pasienter får økt kunnskap for om legemidler, legemiddelbehandling og -håndtering.

Finansiering:

Årsverk/ISF-finansiering (sykehus)

Årsverk/timer (kommunehelsetjenesten)

Selvstendige kontakter med pasient på poliklinikk eller ambulant i pasientens hjem. Tjenesten må være en del av helseforetakets pasienttilbud. Aktuelle tema på poliklinikk kan f.eks være legemiddelgjennomgang, legemiddelsamtale, oppfølging av kronisk tilstand (eks astma, diabetes, hjerte/karsykdom), oppfølging av smertebehandling med mer. 

Hensikt:
Bidra til optimalisering av legemiddelbehandling for pasienten.

Finansiering:

Årsverk/ISF-finansiering

Utlevering av legemidler (som normalt er reseptpliktige) til pasient, når særskilte sikkerhetstiltak er ivaretatt. Aktuelle sikkerhetstiltak er:
- ekstra informasjon og veiledning
- gjennomgang av sjekkliste med pasient

Tilgjengelig for: 
- Viagra
- Duraphat

Hensikt:
Sikre at flere legemidler blir tilgjengelige for egenomsorg på en trygg måte. 

Finansiering:

Følger varen

Levere legemidler til pasient som er inneliggende. Pasient eller helsepersonell ved avdelingen kan bestille klargjøring av legemidler som kan leveres der pasienten oppholder seg. Betaling via Vipps. 

Hensikt:
Sikre at pasient får nødvendige/ønskede legemidler og apotekvarer med seg ved utreise. 

Finansiering:

Følger vareleveranse

Levere legemidler til pasient ved utskrivning, ved poliklinisk besøk eller øvrige besøk ved sykehuset. Publikumsavdelingen er også åpen for ansatte ved sykehuset og alle andre som trenger legemidler eller apotekvarer. 

Hensikt:
Sikre at pasienter, ansatte og andre kunder får tilgang på nødvendige/ønskede legemidler og apotekvarer. 

Finansiering:

Følger vareleveranse

Farmasøyt kan inkluderes som del av sykehusets tverrfaglige team der legemiddelbehandling er relevant. Dette kan være f.eks ved:
- previsitt/visitt
- poliklinikk (se D.13)
- samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
- tverrfaglig utredning av ukjent tilstand
- tverrfaglig vurdering av kjent tilstand

Hensikt:
Bidra til optimalisering av legemiddelbehandling for den enkelte pasient.

Finansiering:

Årsverk/ISF-finansiering (i sykehus, avhengig av type oppgaver som utføres).

Spesialtilpasning av vareutvalg for aktuelle pasientgrupper/sykehus. Kan gjøres i samarbeid mellom sykehusenhet og:
- avdelingen som leverer legemidler og apotekvarer til sykehusposten (sykehusekspedisjonen)
- avdelingen som leverer legemidler og apotekvarer til pasient (publikumsavdelingen). "

Hensikt:
Sikre at vareutvalget er tilpasset aktuelle pasientgrupper ved lokalt sykehus.

Finansiering:

Følger vareleveranse.

Utstedelse av resept og vaksinasjon for utvalgte vaksinegrupper. 
Tilgjengelig for:
  • Influensavaksine (resept + vaksinasjon)
Hensikt:
Sikre at pasienten får ønsket vaksine.

Finansiering:

Følger vare- og tjenesteleveranse.

Sist oppdatert 04.06.2021