logo Sjukehusapoteka Vest

Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon

Sjukehusapoteket sine medarbeidarar gjev råd og rettleiing om legemiddel, deltek i komitear og utval, tilrettelegg for god legemiddelinformasjon i journalsystema og bidrag til trygg legemiddelbehandling og- handtering i Helse Vest. Under finn du eit godt utval av alt vi deltek i for å sjå til at råd og riktig informasjon kjem fram.

gi råd

 

Delta i enhetens oppfølging av antibiotikabruk, f.eks ved:
  • Hente ut antibiotikastatistikk
  • Audit av antibiotikabruk
  • Antibiotikavisitt (se D.1)
  • Delta i antibiotikateam

Hensikt: Bidra til ansvarlig antibiotikabruk i enhet

Finansiering: Årsverk

Tjeneste til kliniske avdelinger der farmasøyt er tilgjengelig ved en enhet i HF-et i en avtalt stillingsstørrelse. Oppgavene er sammensatt av enkelttjenester prioritert av ledelsen på HF- og/eller enhetsnivå i årsplan for avdelingsfarmasi. Aktuelle tjenester er beskrevet hovedsakelig under "Delta i pasientforløp", "Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon", eventuelt i kombinasjon med tjenester under "Forsyning av legemidler og apotekvarer. "

Hensikt:
Bistå sykehusenheten med prioriterte tiltak relatert til legemiddelhåndtering og - bruk. Farmasøyten kan benyttes aktivt gjennom pasientforløpet både ved akutte problemstillinger og ved gjennomføring av planlagte, forebyggende tiltak for å redusere uønskede hendelser og forhindre legemiddelrelaterte skader.

Finansiering:
Årsverk


Tjenestekode: D.1

Utarbeiding/vedlikehold av liste over - og volum av legemidler som bør inngå i sortimenten på enhetens medisinrom. Listen (basislisten) må godkjennes av enhetens ansvarlige lege. 

Hensikt: 
Sikre effektive rammer for kundens bestilling og lagerhold av legemidler og apotekvarer, slik at pasientbehandling kan gjennomføres som planlagt.

Finansiering:
Følger vareleveranse (basisliste)
Årsverk (oppgaver utført av farmasøyt i aktuell enhet)

Tjenestekode: B.1

Deltakelse i utvalg, komiteer og prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt relatert til håndtering og bruk av legemidler.

Hensikt: 
Bidra med farmasøytisk kompetanse slik at prosesser, utredninger, beslutninger og resultat blir optimale for oppdragsgiver.

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: D.5

Muntlig eller skriftlig farmasøytisk informasjon og rådgivning. Kan være spørsmål relatert til vareleveranse eller spørsmål fra pasient/kunde eller helsepersonell. 

Hensikt: 
Sikre pasient og helsepersonell tilgang til standardisert, kvalitetssikret informasjon og rådgivning som kan bidra til sikker legemiddelbehandling og håndtering av legemidler .

Finansiering:
Vareleveranse/resept: Følger vareleveranse
Øvrig rådgivning i sykehus/kommunehelsetjeneste: Årsverk/timer

Tjenestekode: D.2

Utarbeide/vedlikeholde kunnskaps- og beslutningsstøtte i elektronisk kurve, e-resept og andre aktuelle journal- og støttesystem. Eks: blandetabeller, maler/templater, informasjon om knusing/deling av tabletter osv

Hensikt:
Sikre tilgang til oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte om legemidler i aktuelle systemer i Helse Vest. 

Finansiering:
Årsverk

Tjenestekode: B.10

Utarbeide/vedlikeholde/berike regionale varekataloger for legemidler. Varekatalogene benyttes i e-kurve, journal- og logistikkløsninger.

Hensikt: 
Sikre tilgang til oppdatert informasjon om legemidler som kan bestilles/ordineres/istandgjøres i regionen. 

Finansiering:
Årsverk

Tjenestekode: B.9

Deltakelse som revisjonsleder eller fagrevisor ved gjennomføring av interne revisjoner relatert til håndtering og bruk av legemidler på ulike nivå i sykehus eller kommunehelsetjeneste.

Hensikt:
Bidra til at legemiddehåndteringen i enheten skjer i samsvar med myndighetskrav (for eksempel Forskrift om Legemiddelhåndtering) og interne standarder (for eksempel standard beskrevet i Kvalitetssystem).

Finansiering:

Årsverk/timer

Tjenestekode: D.3

Gi råd og veiledning om enhets legemiddelbruk basert på tilgjengelig statistikk:
- salgsstatistikk fra apotek
- liggedøgn 
- forbruksstatistikk fra elektronisk kurve (når tilgjengelig)

Hensikt:
Bidra til at enheten kan tilby kostnadseffektiv behandling med lavest mulige legemiddelkostnader. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: A.9/D.6

Gjennomgang av registrerte avviksmeldinger for legemiddelområdet, skaffe oversikt over utfordringsbildet og i samarbeid med aktuell enhet foreslå og følge opp tiltak for å lukke avvik og forbedre legemiddelhåndteringen.

Hensikt:
Bidra til kontinuerlig forbedring på legemiddelområdet.

Finansiering:

Årsverk/timer

Utføre risikovurdering på legemiddelområdet i samarbeid med enheten for å sikre at man identifiserer risikoområder hvor man bør sette inn tiltak for hindre uønskede hendelser. 

Hensikt:
Bidra til kontinuerlig forbedring ved at man prioriterer å jobbe med de områdene hvor det er størst risiko i legemiddelhåndtering. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Delta i planlegging og gjennomføring for å etablere innkjøpsavtaler for legemidler og utstyr som helseforetakene har finansieringsansvar for (eks LIS-avtaler/H-preparat) . Samarbeide med Sykehusinnkjøp, Divisjon Legemidler og ressurser fra helseforetakene for å optimalisere innkjøpsavtaleporteføljen.

Hensikt:
Legge til rette for inngåelse og implementering av hensiktsmessige, regionale avtaler for innkjøp av legemidler og apotekvarer.

Finansiering:

Årsverk

Tjenestekode: B.5

Tilsyn av legemiddellagre/medisinrom hvor farmasøyt gjennomgår lager for å se om lageret er lagt opp på en hensiktsmessig måte for å sikre god kvalitet med tanke på bestilling, mottak, oppbevaring, istandgjøring og utdeling av legemidler. 

Hensikt:
Bidra til sikker legemiddelhåndtering på legemiddellagre/medisinrom i sykehus og kommunehelsetjenesten. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: B.12

Planlegging, utarbeiding og gjennomføring av legemiddelrelatert undervisning for studenter, helsepersonell, pasienter eller andre med behov for legemiddelrelatert undervisning. 

Hensikt:
Bidra til økt kunnskap for om legemidler, legemiddelbehandling og -håndtering.

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: D.7

Farmasøyt bidrar til å utarbeide/vedlikeholde retningslinjer for legemiddelhåndtering for det (n) aktuelle foretaket/avdelingen/enheten/kommunen/tjenesten. 

Hensikt:
Sikre gode rutiner for legemiddelhåndtering som er i tråd med lovverk, forskrifter og beste praksis. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Farmasøyt og eventuelt apotektekniker bidrar til prosessen med utforming og innredning av medisinrom. Dette kan være aktuelt ved utforming av nye medisinrom, men også gjelde praktisk flytting/sammenslåing av medisinrom. 

Hensikt: 
Sikre god utforming og praktiske løsninger på medisinrom, slik at det blir et godt arbeidsmiljø, lett å finne frem og at det legges til rette for god legemiddelhåndtering. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: B.11

Sist oppdatert 01.03.2024